+359 56 843944
slavianka@slaviankabg.com
За нас

Социална отговорност

Основна отговорност на предприятието е да поддържа високото качество на продукцията си. Непрекъснатия производствен контрол е и гарант за хигиената и чистотата на производствения процес.

Използването на суровини, материали и технологии, които щадят и опазват околната среда е друг наш приоритет.

Използваната рибна суровина е предмет на регламентиран риболов, което допринася за устойчивост на Световния океан.

Славянка АД осигурява здравословни и безопасни условия на труд на своите служители.

Компанията сътрудничи с „Агенция по заетостта” за постигане на устойчива заетост на персонала.

Славянка АД си сътрудничи и с няколко университета, в работата си по програми свързани с взаимодействието между бизнеса и висшето образование.

Гарантирано качество

Производството е внедрен НАССР –  систематичен, превантивен подход за контрол на безопасността на храните от биологичен, химичен и физически риск, който осигурява и високата хигиена и чистота при производствения процес.

Производствените мощности и всички продукти отговарят на санитарните и хигиенни изисквания за производство на рибни консерви, регламентирани от ЕС.

Производствения процес регулярно подлежи на проверка и контрол и от „Българската агенция по безопасност на храните”.

Славянка АД е сертифицирана със IFS food v.6, ISO 22 000, както и ISO 9001:2008. Сертификационните одити се осъщестяват от 6 до 12 месеца, в зависимост от сертификационната схема на оторизираните органи.

Проекти

„Славянка“ АД е бенефициент с одобрен проект по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Основната цел на проекта е модернизация на съществуващото предприятие за стерилизирани рибни консерви.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е модернизация на съществуващото предприятие за стерилизирани рибни консерви, посредством:

– Закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови машини и оборудване;

– Достигане на съответствие с международно признати стандарти – BS OHSAS 18001 и ISO 14001;

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 299 505,19 лева, от който 224 628,89 лв. европейско и 74 876,30 лв. национално съфинансиране.

Проект № BG14MFOP001-5.013-0004

„Славянка“ АД е бенефициент с одобрен проект № BG14MFOP001-5.013-0004 по процедура BG14MFOP001-5.013 “Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Основната цел на проекта е помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Очакваният резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение е компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 80 000.00 лeвa,

от който 60 000.00 лв. европейско и 20 000.00 лв. национално съфинансиране.

Contact us

Вижте какво можете да направите с нашите продукти